هرزه گی رو اسمش را گذاشتند آزادی!

  • ۷۷۴

هرزه گی رو اسمش را گذاشتند آزادی،آزادی یه سبک حیوانات

ازدواج کردن می تواند به انسان هدف و انگیزه بیشتری برای زندگی در این دنیا خاکی دهد.

  • ۸۱۵