دوستت دارم ... (دلنوشته)

  • ۶۷۲

دوستت دارم ... (دلنوشته)

دوستت دارم به خاطر تمام ثانیه هایی که در کنار تو آرامش داشتم ... دوستت دارم به خاطر تمام محبت هایی که از ته قلب و زبان برایم جاری کردی ... دوستت دارم به خاطر تمام لحظات شاد و غمگین که با تمام وجود مرا درک کردی ... دوستت دارم به خاطر تمام خستگی های...
دوستت دارم به خاطر تمام ثانیه هایی که در کنار تو آرامش داشتم ... دوستت دارم به خاطر تمام محبت هایی که از ته قلب و زبان برایم جاری کردی ... دوستت دارم به خاطر تمام لحظات شاد و غمگین که با تمام وجود مرا درک کردی ... دوستت دارم به خاطر تمام خستگی هایی که به خاطر ما به جان خریدی ... دوستت دارم به خاطر کلمه "دوستت دارم" را اولین بار با تمام وجود در کنار تو و در زندگی تو حس کردم ... دوستت دارم چون فقط در کنار تو کلمه مادر و پدر تکمیل می شود ...سایه ات روی سرم همسرم.
نویسنده : مدیر سایت