آیا ازدواج جن با انسان امکان دارد ؟ آیا مورد یا موارد آن را سراغ دارید ؟

  • ۱۳۵

برخی از مفسران براساس آیه 26 سوره الرحمن ; «فیهِنَّ قـاصِراتُ الطَّرفِ لَم یَطمِثهُنَّ اِنسٌ قَبلَهُم ولا جانّ;(رحمان ،56) در آن باغ های بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمیورزند و هیچ انس و جن پیش از این ها با آنان تماس نگرفته است . ازدواج جن با انسان را ممکن دانسته اند .1 برای این نوع ازدواج به نمونه ای دست نیافتیم . ____________________________________________ 1. ر.ک: الفرقان فی تفسیرالقرآن، جزء، 27 ـ 28، ص 52، مؤسسه اعلمی، تفسیرکبیر، فخررازی، مجلد10، ص 374، داراحیاءالثراث العربی .