مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

سبک زندگی فاطمی-اینفوگرافی

  • ۵۳۸

«پیامبر(ص) فرموده است: فاطمة بضعة منّی من سرّها فقد سرّنی و من سأها فقد سأنی، فاطمه اعزّ البریّة علیّ؛ فاطمه پاره تن من است. هر که او را شاد سازد، مرا شاد ساخته و هر که او را اندوهناک کند، مرا اندوهناک کرده است. فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است» (امالی مفید، ص 260)