به تو از دور سلام

  • ۶۶۰

عکس نوشته به سلیمان جهان از طرف مور سلام