مجله خبری سفیر هدایت

مجله سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، علمی

دوای دردا

  • ۵۵۲

عکس نوشته بس که تو دردا رو دوا کردی