مجله آموزشی سفیر هدایت

مجله سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

متن کوتاه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

  • ۶۲۲

متن کوتاه
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست می دونی یعنی چی؟
یعنی وقتی یارهای حسین را نگاه می کنی، قاسم ۱۳ ساله می بینی و ابن جناد ۱۱ ساله
حارث قد خمیده می بینی و عباس رشید.
حرّ دل اسیرِ حسین می بینی و ابن حوی برده روح آزاده.
توی این عالم هر جوری که باشی، دیوانه حسینی