کلیپ تصویری علت تنها گذاشتن امام - عبرتهای عاشورا در کلام رهبری

  • ۶۲۳

کلیپ تصویری دوری از نماز و تبعیت از شهوات علت تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام
نویسنده : عیسی نصیری