توصیه های حسینی به بانوان کربلا

  • ۶۵۸

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

شاید آخرین لحظات دیدار بود که امام چند توصیه به بانوان کاروان کرد که گریبان چاک نزنید، صورت نخراشید؛ بله! خاندان قهرمان نباید به نحوی رفتار کنند که چشم ها به آن ها جلب شود؛ بله! عفاف و حجاب و عزت و عفت زن مسلمان باید حفظ شود و لو در بحبوحه جنگ و در صحنه عاشورا که عزیزترین عزیزان فرد در حال از دست رفتن هستند؛ نه مثل حالا که شوهر زن خود را بزک می کند و به خیابان می فرستد.
نویسنده : اکبر بهزادیان