مذمت تجمل گرایی در زندگی اسلامی

  • ۱۲۶

ازدواج کردن می تواند به انسان هدف و انگیزه بیشتری برای زندگی در این دنیا خاکی دهد.

  • ۸۱۵